Formule

L’inserimento di formule in documenti / presentazioni / pagine web è un problema ricorrente


Equation Editor


Microsoft Office


LaTeX


Scrittura di documenti di qualità

\displaystyle x_{1,2}=\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4 a c}}{2 a}


Math


LibreOffice / OpenOffice


MathML


Standard per le formule nelle pagine web