Scrivere formule

L’inserimento di formule in documenti / presentazioni / pagine web è un problema ricorrente


Equation Editor


Microsoft Office


LaTeX


Scrittura di documenti di qualità

\displaystyle x_{1,2}=\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4 a c}}{2 a}

x_{1,2}=\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4 a c}}{2 a}

Math


LibreOffice / OpenOffice

x_{1,2}={-b+-sqrt{b^2-4ac}}over{2a}

MathML

Standard per le formule nelle pagine web

<math>
  <msub>
    <mi>x</mi>
    <mrow><mn>1</mn><mo>,</mo><mn>2</mn></mrow>
  </msub>
  <mo>=</mo>
  <mfrac>
   <mrow>
     <mo>-</mo>
     <mi>b</mi>
     <mo>±</mo>
     <msqrt>
      <msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup>
      <mo>-</mo><mn>4</mn><mi>a</mi><mi>c</mi>
     </msqrt>
   </mrow>
   <mrow>
     <mn>2</mn>
     <mi>a</mi>
   </mrow>
  </mfrac>
</math>
x 1,2 = b ± b2 4ac 2 a